بعد از ارزیابی، منوی گزارش ها وجود دارد. مجموعه ای از گزارش ها را برای کنسول ارزیابی در نظر بگیرید. ابتدا گزارش دوره وجود دارد. روی گزارش کلیک نمایید، لیست دوره های مورد نظر قابل مشاهده است. بعد از اینکه دوره را انتخاب نمودید، در تب سوم یا باکس سوم می توان موقعیت های مورد نظر دپارتمان ها یا پست های مختلف را انتخاب نمود و مشخص نمود به ازای کدام سؤال، نتیجه قابل مشاهده باشد. خروجی این گزارش، سؤالات را به صورت سطر به سطر و مقدار اکتساب نمره ای که گرفته اند به ازای تمامی کاربران، یعنی مجموع و ضرایب را در هم ضرب می کند و نمره می دهد. به طور مثال سؤال یک، ۷۵/۴ می شود. چون ممکن است ۵ نفر و با سِمت های مختلف به این سؤال پاسخ داده باشند. این گزارش یک نمای کلی از نتیجه ارزیابی است.

گزارش بعدی، گزارش پرسش نامه است. زمانی که تعداد کاربران و تعداد پرسش نامه زیاد شود، تشخیص اینکه این پرسش نامه به چه افرادی انتصاب داده شده یا چه پرسش نامه هایی به یک فرد انتصاب داده شده، سخت است. در این قسمت و در این گزارش، پست موردنظر را انتخاب می کنیم و بعد از گرفتن گزارش به ما می گوید که به این پست موردنظر، چه پرسش نامه هایی انتصاب داده شده است چون ممکن است در یک سازمان چندین نفر ارتقاء شغلی پیدا کنند و دیگر آن فرد کارشناس نباشد که سؤالات مربوط به کارشناسی به آن فرد انتصاب داده شده باشد.

گزارش بعدی، گزارش ۳۶۰ افراد است. ممکن است در یک سازمان، فرد از یک دپارتمان به دپارتمان دیگر نقل مکان کند در این گزارش شما پرسش نامه موردنظرتان را انتخاب می نمایید، برای مثال فرم ارزیابی کارشناسان و پست موردنظر را انتخاب می کنید یا دپارتمان IT. زمانی که آن را انتخاب می کنید و گزارش می گیرید، گزارش افرادی را که در ۳۶۰ درجه پست انتخابی هستند را مشخص می کند. مثلاً ۳۶۰ آقای محمدی، آقای علیپور است که وی کارمند تحت امر ایشان است.

گزارش بعدی، گزارش کارنامه افراد است. در مرحله اول گزارش کارنامه افراد، انتخاب دوره است. ما می خواهیم بدانیم در این دوره باید چه کاری انجام دهیم و چه کارنامه ای داشته است. دوره را انتخاب می کنیم. می گوییم به ازای کدام پرسش نامه و چه شخصی، پرسش نامه موردنظر را انتخاب می کنیم.

سپس از قسمت پست، فرد موردنظر را انتخاب می کنیم و گزارش می گیریم. درواقع نتیجه این گزارش، جمع نمرات هر سؤال را با این شکل که سؤالات به عنوان ستون تعریف می شوند، ارائه می دهد. به طور مثال سؤال یک، سؤال دو تا سؤال n و در زیر آن جمع و میانگین نمرات هر سؤال و نمره کیفی هر سؤال و نسبت سازمانی و رفتاری و علمی سؤالات می آید. همچنین جمع کل آن، این نتیجه را به ما می دهد که این افراد چه نمره ای کسب کرده اند. در اینجا می توان کارنامه یک فرد را مشاهده کرد.

گزارش کارنامه افراد، لیستی: این گزارش به این شکل است که دقیقاً مانند گزارش قبل است ولی یک تفاوت اساسی دارد. شما وقتی گزارش می گیرید، در این گزارش آن فرد را در یک خط می بینید. مثلاً می گویید نمره سازمانی آقای محمدی ۴۵ و رفتاری اش فلان نمره شده است و جمع کل آن فلان عدد شده، دقیقاً نتیجه آن را می بینید؛ چه تعداد افراد به آن نظر داده اند، چقدر مانده که نظر بدهند، امتیاز آن چگونه است، تعداد ارزیابی های امتیاز داده شده چند تا است و به همین شکل تا آخر.

آخرین گزارش هم که یک گزارش کلی است، گزارش کارنامه افراد جدید است. در این گزارش مانند گزارش های قبل، مرحله اول = دوره، مرحله دوم = پرسش نامه و همچنین پست موردنظر خودمان را انتخاب می کنیم، بعد از گرفتن گزارش، نتیجه ای که به ما می دهد به ازای هر سؤال است. یک زمان برای ما مهم است که آقای X در سؤال ۵ چه نمره ای را کسب کرده و در سؤال ۶ که سؤال مهمی بوده، چه نمره ای را کسب کرده که برای این هدف از این گزارش استفاده می کنیم تا به نتیجه ای که می خواهیم برسیم. در این گزارش مانند دو گزارش قبلی، در انتهای گزارش نمره کامل سازمانی، رفتاری و علمی آن که تعیین کننده گروه سؤالات هستند، برای فرد داده می شود و ما می توانیم نسبت به این گزارش و سیاست شرکت تعیین کنیم که آیا این فرد نیاز دارد که به دوره برود یا توانایی این را دارد که ارتقاء شغلی پیدا کند یا حتی اینکه خانه سازمانی شاملش شود یا خیر؟