بعد از تعریف دوره، به منوی ارزیابی می رسیم اما یک مرحله باقی مانده که در پرسش نامه است. وقتی دوره، ۳۶۰ و پرسش نامه را تعریف می کنید، باید جایی باشد که بتوان به آن بارم داد و گفت به طور مثال مدیر اگر به سؤالات رفتاری جواب خوب دهد، امتیاز و وزن آن چقدر است. اگر همکار به این سؤالات جواب بدهد، وزنش چقدر است و اگر یک مخاطب به این سؤالات جواب بدهد، وزن آن چیست؟

برای تعریف ارزیابی، در منوی سؤالات و پرسش نامه روی سه نقطه ی آن کلیک نمایید، پنج زیرمنو باز می گردد. مورد اول اطلاعات پرسش نامه است که در آن نمای کلی پرسش نامه قابل مشاهده است. در واقع می توان سؤالات پرسش نامه و مقدار ضریبی را که برای آن تعیین شده است را مشاهده نمود.

مورد دوم تنظیمات پرسش نامه است. زمانی که تنظیمات پرسش نامه را باز نمایید، در منوی اول، گروه سؤال را می توان انتخاب نمود. به طور مثال گروه سؤال رفتاری یا گروه سؤال علمی؛ زمانی که گروه سؤال علمی را انتخاب نمایید، می توان مشاهده نمود که به طور مثال بارم بسیار خوب کارمند یا بارم بسیار خوب مدیر یا مسئول چقدر است و به همین ترتیب تا انتها ادامه دارد. باید همه این موارد را پر نمایید. پیشنهاد ما این است که نرم افزار به حالت اولیه باشد و فقط از روی ضریب وزن سؤال به کار خود ادامه دهد، تمامی ضرایب را در این قسمت، «یک» در نظر بگیرید.

منوی بعدی، تنظیمات ۳۶۰ است. زمانی که بر روی تنظیمات ۳۶۰ کلیک نمایید، پست های پرسش نامه ای که باز نموده اید، نمایان می گردد. این پست ها از روی انتساب می آیند. اگر بخاطر بیاورید، گفته شد که وقتی پرسش نامه ایجاد می گردد، باید این پرسش نامه را انتساب داد.

زمانی که پرسش نامه را به یک نفر انتساب دهید و بخواهید تنظیمات ۳۶۰ آن پرسش نامه را مشاهده نمایید، خود به خود آن افراد نمایش داده می شوند و در منویی که مشاهده می نمایید، می توانید یکسری ۳۶۰ افراد را تغییر دهید.

فکر کنید در ۳۶۰، فرد خاصی را انتخاب نموده اید، سپس در یک پرسش نامه خاص برای یک بازه زمانی خاص، یک سری افراد کم و زیاد می شوند، به طور مثال ممکن است دو مخاطب اضافه شود یا دو مخاطب کم شود، یک فرد اضافه و یا کم و زیاد شود. نمی توان در الگوی این مورد دست زد. الگو چیزی ثابت و stable و در واقع یک نمونه پیش فرض است که بقیه پرسش نامه از روی آن خوانده می شود.

زیرا به ازای هر پرسش نامه فرق می کند. در منوی پرسش نامه، در تنظیمات ۳۶۰ آن، از روی سه نقطه، فرد مورد نظر را که پرسش نامه به او انتساب داده شده است، انتخاب نمایید و می توان ۳۶۰ آن را تغییر داد و تعیین کرد چه افرادی جزء ۳۶۰ این فرد هستند. قابل توجه است که ۳۶۰ این مورد از الگو و مخاطبینش خوانده می شود. سپس به منوی ارزیابی می رسیم. منوی ارزیابی، ویژه تمام کاربرانی است که جزء ۳۶۰ افراد هستند.

فرض کنید آقای امیری باید به سؤالات آقای حسینی جواب دهد. برای این منظور، آقای امیری وارد پنل خودش می شود، روی منوی ارزیابی کلیک می کند. در مرحله اول اگر آقای امیری چندین پست مختلف داشته باشد، از آنجایی که هر پست ممکن است ۳۶۰ مختلف و خاص خود را داشته باشد، پست سازمانی را انتخاب می کند.

در صورتی که پست های مختلف نداشته باشد و فقط یک پست داشته باشد، شما قسمت انتخاب پست را نمی بینید و مستقیم به مرحله دوم فرستاده می شوید که انتخاب دوره مورد نظر است. روی دوره مورد نظر کلیک می کند. در باکس بعدی، پرسش نامه های مختلف این دوره را می بیند که قابل پاسخ دادن به آن پرسش نامه است.

زمانی که روی پرسش نامه کلیک می کند، افرادی را که به این پرسش نامه انتساب داده شده اند، می بیند؛ درواقع افرادی را می بیند که به این پرسش نامه انتساب داده شده اند و ایشان ۳۶۰ آن فرد است و روی آن فرد کلیک می کند و می تواند به این سؤالات پاسخ دهد. درنهایت بعد از پاسخ دادن، دکمه ثبت نهایی را زده و پرسش نامه را تکمیل می کند.