نرم افزار های مورد نیاز

راهنما

راهنمای نصب SQL 2008

راهنمای تنظیمات زبان در ویندوز ۷

راهنمای نصب SQL 2000