شرکت جهان گستر به کلیه دستگاه های تولید خود تا مدت حداقل ده سال پس از تولید خدمات تعمیراتی ارائه می نماید، مشتریان با توجه به نوع ارتباط و قرارداد خدمات خود می توانند از این خدمات از طریق نمایندگی های شرکت و یا بصورت مستقیم از دفتر مرکزی شرکت این خدمات را دریافت نمایند.

مشتریان محترم در نظر داشته باشند به منظور ارائه خدمات بهتر لازم است قبل از ارسال دستگاه ها به واحد تعمیرات بصورت تلفنی با واحد تعمیرات شرکت هماهنگی های لازم را معمول فرمایند.