برای تنظیم برنامه های غذایی، از تقویم استفاده می شود و تقریباً عملکردی مشابه عملکرد تقویم دارد. روزهایی را که مد نظرتان است، انتخاب نمایید. برای هر روز می توانید تعریف نمایید که کدام سلف سرویس در روز های مورد نظر، چه وعده ای از غذا و چه غذاهایی را ارائه نماید.

شما می توانید برای یک سلف سرویس چندین وعده و برای هر وعده چندین نوع غذا را در نظر بگیرید تا پرسنل حق انتخاب داشته باشند.

بعد از تنظیم برنامه غذایی، پرسنل شما می توانند با توجه به الگویی که در درخواست ها برایشان تعریف شده است، اینکه دسترسی به چه نوع درخواست غذایی داشته باشند، از همان منو، با توجه به محدودیت هایی که در الگو برایشان لحاظ شده می توانند درخواست رزرو دهند. درخواست های رزرو می آیند. نکته ای در مورد درخواست رزرو ها وجود دارد و این است که خیلی از سازمان ها می خواهند که رزرواسیون غذا شامل روندی برای تأیید و تصویب نباشد. به همین منظور، یک گزینه در قسمت الگوهای غذایی آماده می شود که با فعال کردن آن، هر درخواست بدون اینکه روندی را طی کند، به عنوان یک درخواست تأیید شده در دیتابیس قرار می گیرد و به واسطه خواست سازمان های مختلف، چنین امکانی به نرم افزار اضافه شده است. درنهایت، هنگامی که در آن روز، پرسنل وعده غذایی خود را درخواست می دهند، فرض کنید یک نفر علاوه بر غذای خودش، دسترسی به غذای مهمان نیز داشته باشد که می تواند به تعداد دلخواه از سهمیه خودش و به تعداد دلخواه از سهمیه مهمان درخواست غذا بدهد و همه این درخواست ها هم در گزارش های کنسول تغذیه به تفصیل می آیند و با جزئیات کامل نمایش داده می شوند.