دستگاه حضور و غیاب کارتی

دستگاه حضور و غیاب کارتی V800